МОЕТО УТРЕ
Заръката на Павел към Тимотей
(2 Тимотей 3:10 - 4:8)

3:10 А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, 11 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ. 12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. 13 А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени. 14 А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, 15 и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. 16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; 17 за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
4:1 Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му: 2 проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. 3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, 4 и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. 5 Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си. 6 Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми настава. 7 Аз се подвизах в доброто войнстване, попрището свърших, вярата опазих; 8 отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.


ЗА НАЧАЛО:
1. Кое е професията на твоя баща? На майка ти? Твоята? С какви инструменти се борави във всяка от тези професии?
2. Какво ти харесва най-много в снимките, които мисионерите показват за служението си? Какво харесваш най-малко? Защо?

РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. Защо Павел започва своята „мисионерска презентация” пред Тимотей с наблягане върху неговите характер и страдание? Ако Павловото описанието на събития в Деяния 13:13 – 14:20 беше съпроводено със снимки, какви биха били изображенията?
2. Може ли да се каже, че гонението непременно е резултат от благочестие? Може ли да се каже, че благочестието непременно е добродетел, присъща на гонените? Защо или защо не?
3. Кое от това, което Павел казва за произхода и целите на Писанието, е специфично свързано със ситуацията на Тимотей?
4. Защо е такова изкушение да се говори на хората това, което искат да чуят, вместо онова, което се нуждаят да чуят? Защо това е могло да бъде специален проблем за Тимотей (виж 2 Тим.1:7)? Как думите на Павел в 4:6-8 насърчават Тимотей да издържа в служението си?

ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Като използвате Павловото сравнение на християнския живот с олимпийско състезание, къде би казал, че се намираш сега? Малко след стартовата линия? Тичаш в добро темпо? Изтощен от бягане? Приближаваш финалната права?
2. Като имаш предвид заръката на Павел в 4:1-5, твоя темперамент и общественото положение, в което се намираш – как ще се съпротивиш на изкушението да казваш на хората само онова, което искат да чуят и вместо това да бъдеш верен в представянето на Исус?
3. След като Библията е толкова важна за християнския живот, какво правиш, за да я вградиш в живота си?