ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ОТ МЪРТВИТЕ
(1 Кор. 15:12-34)15:12 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? 13 Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; 14 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. 15 При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват; 16 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен; 17 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. 18 Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. 19 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. 20 Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. 21 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. 22 Защото, както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. 23 Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови. 24 Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. 25 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си. 26 И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена, 27 защото Бог "е покорил всичко под нозете Му". А когато ще е казал, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко), 28 когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все. 29 Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях? 30 Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час? 31 Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам. 32 Ако, по човешки казано, съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем". 33 Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави". 34 Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.


ЗА НАЧАЛО:
1. Ако можеше сам да напишеш своята епитафия или надписа за надгробния ти паметник – какво щеше да гласи той?
2. На твоето погребение важно ли е за теб хората да жалеят за смъртта ти? Защо? Какво у теб би им липсвало най-много?


РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. Според Павел (ст. 12-19) какъв щеше да е животът, ако нямаше възкресение от мъртвите? Какви доводи привежда Павел, че нещата не стоят така?
2. Какви метафори и сравнения използва Павел, за да опише Христовото възкресение (ст. 20-23)? Какви са изводите (естествените последици) за християнина от това, че Христос наистина е възкръснал от мъртвите (ст. 21-28)? Какво се случва, когато „краят” най-после настъпи?
3. Кои три дейности в настоящето са безсмислени, ако няма възкресение в бъдещето (ст.29-34)?
4. Какво има предвид Павел в ст.31? Как това е аргумент в полза на възкресението?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Кога в твоя духовен живот стигна до момента, когато свърза Христовото възкресение с твоята собствена победа над смъртта? Кой ти каза? Как се почувства?
2. С какво щеше да е различен животът ти, ако Христос не беше възкресен от мъртвите? Защо?
3. Кога си се чувствал сякаш вярата ти е безполезна и жиотът ти е без надежда? Как се отрази това на твоите нагласи и действия? Колко полезна е вярата ти сега?
4. По какви практични начини можеш да покажеш и да разкажеш на невярващите си приятели и роднини, че Христос е жив и може да бъде познат? Как можеш да направиш това без да си неприятен или да манипулираш?