МОРАЛНИ ДИЛЕМИ
Бъдете святи
(1 Петр. 1:13-2:3)


1:13 Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. 14 Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си; 15 но, както е свят Този, Който ви е призовал, така бивайте святи и вие в цялото си държане; 16 защото е писано: "Бъдете святи, понеже Аз съм свят". 17 И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето престояване, 18 като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден на вас от бащите ви, 19 но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист, 20 Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас,
21 които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. 22 Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце, 23 тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века]. 24 Защото "Всяка твар е като трева, И всичката й слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът й окапва, 25 Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено. 2:1 И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, 2 пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, 3 ако сте опитали, "че Господ е благ" .


ЗА НАЧАЛО:
1. Коя твоя постъпка като дете ти е докарала най-големи неприятности?
2. На коя играчка най-много си се радвал като по-малък? Какво стана с нея? Би ли си играл с нея сега, ако я имаше? Бъди честен!


РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. От петте заповеди, които Петър дава в ст.13-15, как бихте дефинирали думата „свят”?
2. Какви основания посочва Петър за своите заповеди (виж също и ст.3-12)? Как тези основания ни мотивират да се покорим?
3. Какви са били тези хора преди да открият вярата в Христос? Какво се случва с тях след като са повярвали? Какви заповеди им дава Петър сега, след като вече са повярвали?
4. Кои от изброените в текста думи и фрази ще ти помагат да показваш любовта си по-дълбоко? Кои характерни черти трябва редовно да отстраняваш, защото ще ти пречат да правиш това?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. На кого би се оприличил повече като човек на тази земя – на чужденец (пришълец), поклонник (пилигрим), изследовател или земевладелец? Защо?
2. Какво поведение има „святостта” вкъщи, у дома, на църква, в квартала и т.н.? Дай специфични примери.
3. Ако трябва да напишеш застраховка за живота си и всичко в него, изброй кратковременните неща, които имаш и вършиш. Кои от нещата, които притежаваш и правиш са «вечни» и нямат нужда от застраховане? Според количеството време, усилия и средства, които използваш за всяко от тези неща – кои стоят на първо място: тленните или нетленните?