МОЕТО СПАСЯВАНЕ
Молитвата на вяра
(Яков 5:13-20)


13. Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее хваления. 14 Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 15 И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят. 16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. 17 Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; 18 и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си. 19 Братя мои, ако някой от вас се заблуди от истината, и един го обърне, 20 нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.


ЗА НАЧАЛО:
Като дете – молехте ли се преди лягане вечер? С една и съща молитва ли се молехте всяка вечер? Кой ви научи да се молите?

РАЗСЪЖДАВАНЕ:
1. Каква е връзката между следните области в живота ни - духовна, емоционална, физическа, професионална и област на взаимоотношенията? Възможно ли е да имаш болест или грях в една област, а да си напълно добре в другите? Защо да или защо не?
2. Как тялото Христово участва в служението на изцеляване един друг?
3. Ако молитвата на един праведен човек е толкова ефективна (ст.16), защо повече хора си изповядват греховете на бармана, отколкото в църква?
4. В изцелението чрез вяра, има ли правилен начин да се молим (виж също 1:5-8 и 4:3)? Има ли правилен човек за молитва (пророк, светец или „човек със същото естество като нас”, ст.16-17)? Има ли правилен отговор на такива молитви (ст.15-18; 4:15)? Защо да или защо не?


ЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Кога си стигал най-близо до отклоняването от вярата? Как стана това? Кой ти помогна да се върнеш обратно? Как би подходил ти, за да помогнеш на някой друг, който се е отклонил от вярата?
2. Книгата на Яков може да раздели онези, които се мъчат да се справят с нея, на два полюса, дърпащи в противоположни посоки. В коя посока си склонен да се определиш: към виновните или вдъхновените? Упорстващите или разкаяните? Колебаещите се или целенасочените? Прехвърлящите отговорността върху богатите или прехвърлящите отговорността върху бедните?